Sửa lỗi data:post.snippet không hiện summary trên blogspot

Trong thời gian này google mà cụ thể là blogger đang cập nhật cơ sở hạ tầng nên một số chức năng trên blogspot tạm thời bị lỗi.

Đối với các blogspot sử dụng code tự động tóm tắt bài viết ở trang chủ không dùng javascript hay một số blog có sử dụng chức năng 'data:post.snippet' lấy đoạn tóm tắt-summary thì thấy đoạn trích này không xuất hiện.

Các bạn cũng có thể chờ blogger fix lỗi còn nếu không kiên nhẫn được thì các bạn cũng có thể làm theo cách sau để tạm thời có đoạn tóm tắt cho blogspot.

Sửa lỗi data:post.snippet không hiện summary trên blogspot

Bước 1

Thêm javascript sau vào trước thẻ </head>

<script type='text/javascript'>
snippet_count = 150;
//<![CDATA[
function removeHtmlTag(strx,chop){
if(strx.indexOf("<")!=-1)
{
var snippet = strx.split("<");
for(var i=0;i<snippet.length;i++){
if(snippet[i].indexOf(">")!=-1){
snippet[i] = snippet[i].substring(snippet[i].indexOf(">")+1,snippet[i].length);
}
}
strx = snippet.join("");
}
chop = (chop < strx.length-1) ? chop : strx.length-2;
while(strx.charAt(chop-1)!=' ' && strx.indexOf(' ',chop)!=-1) chop++;
strx = strx.substring(0,chop-1);
return strx+'...';
}
function createSnippet(pID){
var div = document.getElementById(pID);
var summ = snippet_count;
var summary = '<div class="snippets">' + removeHtmlTag(div.innerHTML,summ) + '</div>';
div.innerHTML = summary;
}
//]]>
</script>

Bước 2

Thay thế các dòng <data:post.snippet/> bằng đoạn code sau

<div expr:id='&quot;summary&quot; + data:post.id'><data:post.body/></div>
<script type='text/javascript'>createSnippet(&quot;summary<data:post.id/>&quot;);</script>

Post a Comment

Previous Post Next Post